હવામાનમાં પલ્ટો/ અમદાવાદના વાતાવરણમાં પણ પલટો શહેરના અનેક વિસ્તારમાં આવ્યો પલટો વહેલી સવારથી વાતાવરણાં પલટો આવ્યો અમદાવાદના વાતાવરણમાં પણ પલટો શહેરના અનેક વિસ્તારમાં આવ્યો પલટો વહેલી સવારથી વાતાવરણાં પલટો આવ્યો

Breaking News