હત્યા/ અમદાવાદ:પાલડીમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો ઝોન-7 LCBએ આરોપીની કરી ધરપકડ જૂની અદાવતમાં કાર ચઢાવીને કરાઈ હતી હત્યા અમદાવાદ:પાલડીમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો ઝોન-7 LCBએ આરોપીની કરી ધરપકડ

Breaking News