બજેટ સત્ર / કોરોનાને કારણે લોકસભા અને રાજ્યસભા અલગ અલગ સમયે મળશે…

બજેટ સત્ર દરમિયાન કોવિડના ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા માટે લોકસભા અને રાજ્યસભા દિવસના જુદા જુદા સમયે પાંચ કલાક માટે મળશે.


31 જાન્યુઆરીથી શરૂ થતા બજેટ સત્ર દરમિયાન કોવિડના ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા માટે લોકસભા અને રાજ્યસભા દિવસના જુદા જુદા સમયે પાંચ કલાક માટે મળશે. કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવા માટે 1 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 11 વાગ્યે લોકસભાની બેઠક મળશે. આ બેઠક 2 ફેબ્રુઆરીથી 11 ફેબ્રુઆરી સુધી સાંજે 4 થી 9 વાગ્યા સુધી યોજાશે, જ્યારે સત્રનો પ્રથમ ભાગ સમાપ્ત થશે.

31 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રપતિ બંને ગૃહોને સંબોધિત કરશે
લોકસભા બુલેટિન જણાવે છે કે લોકસભા અને રાજ્યસભાના ચેમ્બર અને તેમની ગેલેરીઓનો ઉપયોગ બેઠક દરમિયાન સભ્યોને બેસવા માટે કરવામાં આવશે. જ્યારે રાજ્યસભાનો ચોક્કસ સમય ઔપચારિક રીતે સૂચિત કરવાનો બાકી છે, તે સવારે 9 થી બપોરના 2 વાગ્યા સુધીનો હોઈ શકે છે. 31 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રપતિ સંસદના બંને ગૃહોને સંબોધિત કરશે.

સત્રનો બીજો ભાગ 14 માર્ચથી 8 એપ્રિલ સુધી રહેશે. પરંતુ સત્રના બીજા ભાગ માટે બેઠકોનો સમય હજુ સ્પષ્ટ નથી. 2020નું ચોમાસુ સત્ર COVID પ્રોટોકોલ હેઠળનું પ્રથમ પૂર્ણ સત્ર હતું, જેમાં દિવસના પહેલા ભાગમાં રાજ્યસભાની બેઠક અને બીજા ભાગમાં લોકસભાની બેઠક હતી. 2021માં બજેટ સત્રના પહેલા ભાગ માટે આ જ પ્રક્રિયાને અનુસરવામાં આવી હતી.

ગયા વર્ષના બજેટ સત્ર અને ચોમાસુ અને શિયાળુ સત્રના બીજા ભાગ માટે, રાજ્યસભા અને લોકસભાનો સમય સામાન્ય થઈ ગયો હતો, પરંતુ સાંસદો અંતર સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગૃહોની ચેમ્બર અને ગેલેરીઓમાં બેઠા હતા.


More Stories


Top Stories


Photo Gallery

Entertainment