નર્સરીમાંથી લાવવામાં આવેલો લીલો છોડ ઘરે આવતાં જ સુકાઈ જાય છે, તેની પાછળનું આ કારણ છે........

ઘણીવાર છોડ નર્સરીમાંથી ઘરે આવતાંની સાથે જ સુકાઈ જાય છે.

એટલે નર્સરીમાંથી છોડ લાવતી વખતે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

1. છોડ ખરીદતી વખતે, કિનારીઓ પર સહેજ સુકાઈ ગયેલા, કાપેલા અથવા સૂકા પાંદડાવાળા છોડ નહિ ખરીદવા.

2. દાંડીને તપાસવું જોઈએ કે જ્યાંથી પાંદડા નીકળે છે.

3. શક્ય હોય ત્યાં સુધી, ઘણા ફૂલવાળા છોડ ક્યારેય ન ખરીદો.

4. નર્સરીમાંથી માત્ર ઋતુ પ્રમાણે યોગ્ય છોડ જ ઘરે લાવો.

5. છોડ તંદુરસ્ત છે કે નહીં તે જોવા માટે અગાઉથી તપાસો.

6. છોડને લાવ્યા પછી તરત જ સૂર્યપ્રકાશમાં ન રાખો, તેને છાયામાં રાખો.

7. નર્સરીમાંથી લાવવામાં આવેલા છોડને વધુ પાણી ન આપવું જોઈએ.